PRIVACY EN DOSSIERVORMING

  1. De gegevens betreffende hulpverlening aan cliënten worden bewaard, zoals verplicht is gesteld in de WGBO. Deze dossiers bevatten persoonlijke medische gegevens, zoals contactgegevens, aantekeningen over de gezondheidstoestand van de cliënt en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor behandeling van belang zijn en die – na toestemming van de cliënt- zijn opgevraagd bij een andere hulpverlener, bijvoorbeeld de huisarts.
  2. De cliënt heeft recht op inzage in het dossier.
  3. Praktijk KrachTinje verplicht zich tot het respecteren van de privacy en zal geen informatie over de cliënt aan derden verstrekken zonder toestemming van de cliënt.
  4. De privacy van een minderjarige cliënt jegens zijn wettelijke vertegenwoordigers (ouders) wordt door de therapeut gerespecteerd. Er wordt geen informatie over de inhoud van de consulten verstrekt als de minderjarige dit niet wil.
  5. De behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Alleen de behandelend therapeut heeft toegang tot de gegevens in het dossier, uitgezonderd;
  • Geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing advisering.
  • Waarneming tijdens afwezigheid van de behandelend therapeute.
  • Een klein deel van de gegevens wordt gebruikt voor administratie en het toezenden van informatie.
  • In alle andere gevallen worden gegevens uit het dossier die terug te voeren zijn op de persoon van de cliënt uitsluitend gedeeld na expliciete toestemming van de cliënt.